top of page
shutterstock_1176895630.jpg
Line separator

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Ο παρών δικτυακός τόπος ανήκει στον Όμιλο Θήτα. Οι χρήστες δεν επιτρέπεται να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανείμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (@cοpyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αντίστοιχου υπευθύνου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται ποινικά.

Παραπομπές

Ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους (links), κατασκευασμένους από άλλους ιδιώτες και οργανισμούς. Οι παραπομπές αυτές παρέχονται για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Η σελίδα μας δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία ή παράλειψη εμπεριέχεται στις σελίδες αυτές καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Ο Όμιλος Θήτα απεκδύεται κάθε ευθύνης για το περιεχόμενο των παραπομπών αυτών, στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση με δική του ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Βασικοί Ορισμοί Προσωπικών Δεδομένων

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου

 1. Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 2. Υποκείμενο: υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται δυνάμει μίας ή περισσότερων ιδιοτήτων με τον Όμιλο Θήτα και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω συναλλακτικής ή άλλης σχέσης ή/και ιδιότητας.

 3. Υπεύθυνος επεξεργασίας: το πρόσωπο που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε | ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αβέρωφ 3, Ηράκλειο Κρήτης, 712 01, Τ.: 2810-221755 E.: info@grouptheta.com

H Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR) και του ν. 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
H Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε δύναται να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες/συνεργάτες/συμβατικά συμβαλλόμενοι/πελάτες για έννομους λόγους (που αναλύονται παρακάτω αναλυτικότερα), για στατιστικούς λόγους αλλά και για λόγους βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, και πιο συγκεκριμένα:

 • Ονοματεπώνυμο

 • Ημερομηνία Γέννησης

 • Φύλο

 • ΑΦΜ

 • ΑΜΚΑ

 • Αριθμός Ταυτότητας (ή κάποιος άλλος αριθμός μητρώου ταυτοπροσωπίας, π.χ., αριθμός Διαβατηρίου)

 • Σταθερό και Κινητό τηλέφωνο

 • E-mail

 • Στοιχεία υπευθύνου επικοινωνίας (κυρίως, σταθερό και κινητό τηλέφωνο και e-mail για εταιρική χρήση).

 • Επάγγελμα-Ιδιότητα.

Έννομα συμφέροντα υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτων, κατά περίπτωση και όταν η νόμιμη βάση επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον.
H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των παρακάτω σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά τη συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς (Άρθρο 6 (1) (β) του Γενικού Κανονισμού) καθώς και για την συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας (Άρθρο 6 (1) (γ) του Γενικού Κανονισμού (GDPR)). Πιο συγκεκριμένα η Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα κυρίως για τους κάτωθι λόγους:

 • Για την ταυτοποίηση του υποκειμένου, τόσο στο στάδιο της προσυμβατικής όσο και στο στάδιο της συμβατικής σχέσης και συμφωνίας.

 • Για την τήρηση των αμοιβαίων υποχρεώσεων που απορρέουν σύννομα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.

 • Για τις διαδικασίες ορθής τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων και τη διατήρηση της επικοινωνίας με το υποκείμενο.

 • Για τη συμμόρφωση κάλυψης των νομικών υποχρεώσεων και των δύο συμβαλλόμενων μερών.

 • Για τη διαφύλαξη των βασικών εννόμων συμφερόντων και την εν γένει προστασία των φυσικών, νομικών προσώπων και αγαθών.

 • Για την ορθή τιμολόγηση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πελάτες.

 • Για την αξιολόγηση του τυχόν πιστωτικού κινδύνου που καλείται να αναλάβει η Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε μέσα από τη συμβατική σχέση με το υποκείμενο.

 • Για την παρακολούθηση της εξέλιξης των τυπικών υποχρεώσεων, είτε οικονομικής φύσεως (οφειλές), είτε άλλης υποκειμενικής-ποιοτικής φύσεως και κατ’ επέκταση τον περιορισμό της πιθανότητας αθέτησης αυτών των υποχρεώσεων από τον πελάτη.

 • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω των ερευνών ικανοποίησης των πελατών.

 • Όταν εγγράφεστε σε υπηρεσίες newsletter.

 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για την υποβολή ερωτήσεων μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Τα δικαιώματα σας

Στα πλαίσια της συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, έχετε μία σειρά από δικαιώματα βάσει των διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας μετά από διαβούλευση μαζί μας ώστε να διερευνηθεί εάν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@grouptheta.com

Η Ι&Γ Θεοδωράκης ο.ε δεσμεύεται να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας εντός ενός μηνός από την υποβολή τους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η ικανοποίηση των αιτημάτων σας καθίσταται αδύνατη για την εταιρία μας, θα σας ενημερώνουμε αιτιολογημένα για τη σχετική αδυναμία μας, καθώς και για την προβλεπόμενη ημερομηνία απάντησης στο αίτημά σας, η οποία δεν θα ξεπερνά συνολικά τις ενενήντα (90) ημέρες από την αρχική υποβολή του αιτήματός σας.

Εάν έχετε ασκήσει κάποιο ή όλα τα δικαιώματά σας και εξακολουθείτε να αισθάνεστε ότι οι προβληματισμοί σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν έχουν αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά από εμάς, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα. Στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής καταγγελιών (http://www.dpa.gr).

ΧΡΗΣΗ COOKIES.

Ορισμός των Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο του Ομίλου Θήτα  και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου grouptheta.com
Αυστηρώς απαραίτητα Cookies
Τα αυστηρώς απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Είναι τεχνικά απαραίτητα για την λειτουργία του ιστότοπου γι’ αυτό και δεν έχετε την δυνατότητα να τα απορρίψετε.

Ασφάλεια των Δεδομένων σας

Στον Όμιλο Θήτα αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και ελέγχουμε και βελτιώνουμε διαρκώς τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, τυχαία απώλεια, διάδοση ή καταστροφή. Κάθε εργαζόμενος του Ομίλου Θήτα που έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς και δεσμεύεται για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.
Επίσης στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός, μία εταιρεία ή ένας εξωτερικός συνεργάτης παρέχει σε εμάς ή για λογαριασμό μας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα προστασίας (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα) και τα δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον καθορισμένο τρόπο. Οι εν λόγω οργανισμοί-επαγγελματίες δεν μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για δικούς τους σκοπούς, δεσμεύονται δε, με σύμβαση να τηρούν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Ο Όμιλος Θήτα συμμερίζεται την ανησυχία σας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Ομίλου Θήτα aristotelis@grouptheta.com

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική

Ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάζουμε ή να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική, και θα τροποποιούμε αντίστοιχα την ημερομηνία αναθεώρησης που αναγράφεται στο τέλος της σελίδας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε την παρούσα σελίδα περιοδικά, ώστε να είστε πάντα ενήμεροι για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

Τελευταία ενημέρωση όρων χρήσης και πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021

bottom of page